Behandeling begroting 2022 is appeltje-eitje

Appeltje-eitje. Dat was gisteravond de vaststelling van de allerlaatste begroting van de gemeente Weesp voor volgend jaar. Vooruitzichten op politiek vuurwerk waren er niet, en dat kwam er ook niet. Op de agenda stonden andere onderwerpen waar de politieke scheidslijnen wel zichtbaar werden, zoals Weesperschool en de benoeming van CDA-raadslid Katinka Hilders -Van de Wetering tot wethouder (over beide schrijven we ook nog vandaag op WeesperNieuws), maar de begrotingsbehandeling was ‘a piece of cake’. 57 miljoen euroIn totaal gaat er volgend jaar rond 57 miljoen euro om in Weesp. Daarvan komen rond 35 miljoen euro van het rijk, 12,5 miljoen aan lokale heffingen en 12,3 miljoen euro aan andere inkomsten, waaronder zogenoemde doeluitkeringen zoals de Bijstandswet. grote uitgaven zijn 18,2 miljoen aan alles wat met het zogenoemde sociale domein te maken heeft, 7,1 miljoen voor overheadkosten, 6,8 miljoen voor openbaar groen, sport, cultuur en recreatie, 6,3 miljoen voor volksgezondheid en milieu, 4,3 miljoen euro voor economie en ruimtelijke ordening, 2.7 miljoen voor veiligheid en 2,3 miljoen euro voor verkeer en vervoer. Een grote investering die Weesp in 2022 te wachten staat, is bijna 5 miljoen euro voor nieuwe schoolgebouwen.Top 10Mede omdat er 3,2 miljoen euro wordt onttrokken aan de kleine 10 miljoen euro aan reserves van de gemeente, zijn er geen gaten in de begroting. Er kan daarom ook een groot aantal wensen worden verhoord. De Top 10 op het verlanglijstje is volgens de gemeente:- De lagere OZB-tarieven van Amsterdam zullen vanaf 2022 worden gehanteerd.- Extra 100.000 euro voor de dienstverlening binnen het klant contactcentrum.- Er wordt flink geïnvesteerd in wegen, straten en verkeersmaatregelen, waaronder de verkeersveiligheid in de Bouhuystunnel.- De bouw van de tweede fase van de Brede school Weespersluis wordt geborgd.- Er is een loodsfunctie voor kinderopvang.- Er komt extra geld voor beheer van sportparken, vernieuwing van de skatebaan, cultuuronderwijs, gemeentelijke monumenten, een zwemlocatie aan de Vecht, speeltuinen en openbaar groen.- Er komt opnieuw 40.000 euro beschikbaar voor de uitvoering van Weesp Begroot.- Extra geld voor jeugdzorg, huishoudelijke hulp en andere maatschappelijke ondersteuning.- Het duurzaamheidsfonds wordt in 2022 aangevuld.- zogeheten projectbudgetten voor de Amstellandlaan, de “Prinses van Weesp”, het stationsgebied en de Weesperschool-locatie.Algemene beschouwingenVast ritueel van de begrotingsbehandeling, zijn de zogenoemde algemene beschouwingen. Daarin staan de fractievoorzitters van de politieke partijen stil bij zaken buiten de begroting-sec om waarvan zijn het belangrijk vinden om genoemd te worden. Dat iedereen stilstond bij het feit dat dit de laatste begroting is van de zelfstandige gemeente, laat zich raden, net zoals iedereen het belangrijk vindt dat na de fusie op 24 maart volgend jaar Weesp Weesp blijft. Lars Boom (WSP) vindt het in dit licht belangrijk dat er een volwaardige Bestuurscommissie komt, met elf leden. “Het is belangrijk dat deze Bestuurscommissie dicht op de samenleving zit”, zei hij. Ook vindt hij het belangrijk dat er gebouwd wordt voor jongeren en ouderen, ook al wringen dat soort plannen vrijwel altijd in de gemeenschap. Jan Renzenbrink (CDA) noemde Weesp nadrukkelijk ‘Geen stapel stenen, maar een samenleving.’ In dat verband deed hij een beroep op alle nieuwe Weespers om vooral actief deel te nemen aan de gemeenschap. “Alleen door je in te zetten word je een echte Weesper”, aldus Renzenbrink.‘Weten Weespers echt wel wat ze te wachten staat?’Laura De Groot-van Dalen (VVD) maakt zich zorgen over de manier waarop Weesp wordt overgedragen aan Amsterdam. Niet dat ze vraagtekens heeft bij hoe het allemaal ambtelijk loopt, maar die heeft ze wel bij de wijze waarop Weespers over worden geïnformeerd. “Weten Weepers echt wel wat hen te wachten staat?” Ze refereerde ook aan de benoeming van Katinka Hilders-Van de Wetering, die haar goedkeuring niet kan wegdragen. “We hopen dat er in de bestuurscommissie personen komen die op een andere manier politiek bedrijven.”Sociaal wijkteamJan van der Does (GroenLinks), staat voor een groen, duurzaam en sociaal Weesp en zei blij te zijn dat daar het nodige voor is vastgelegd. Het rijke verenigingsleven, het cultureel leven en de vrijwilligers die de gemeenschap draaiende houden noemde hij enkele belangrijke goudstaven van Weesp, waarvan het stadhuis de kluis is. Ook memoreerde hij blij te zijn met een zwemplek aan de Lange Muiderweg, zodat de Vecht niet alleen voor de pleziervaart is, maar ook voor zwemmers én hij hield net als andere fracties halt bij het grote belang van het sociaal wijkteam.Saska ter Kuile (D66) vindt het vooral belangrijk dat de Amsterdamse D66 in het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart veel heeft overgenomen en vastgelegd, waaronder de 14 kernwaarden van Weesp. Ze markeerde drie speerpunten in het beleid van D66: wonen, kansen op gelijkheid en klimaat. Op alle drie terreinen worden stappen gemaakt, hetzij in Weesp zelf, hetzij in Amsterdams verband, liet ze optekenen.JaloersBert Keesman (PvdA) stak van wal met een oproep aan alle Weespers om zich te laten vaccineren tegen Covid-19. Waarna hij onder andere memoreerde dat de huidige stadsdelen in Amsterdam jaloers zijn op de bestuurscommissie van Weesp. Tevens noemde hij de begroting een solide financieel beleid, waarbij Weesp niet aan potverteren doet en hij deed een oproep om meer te doen voor de jeugd, wat hem betreft mogen de oude tijden met POC, ‘t Vosje en Flat 113 herleven.Maarten Miner tot slot liet weten dat het uitgangspunt Weesp Energieneutraal in 2030 een holle frase is geworden, waarbij hij tevens vaststelde dat dit niet alleen in Weesp a hell of a job is, maar dat je dit overal ziet. Wat hem betreft moet je dit belangrijke thema niet overlaten aan lagere overheden, maar moet de landelijke overheid de regie nemen.Amendementen en motiesZoals gebruikelijk is ook tijdens de laatste begrotingsbehandeling van Weesp een aantal wijzigingsvoorstellen (amendementen) en moties ingediend. En ook aan de afhandeling hiervan werd weinig woorden vuil gemaakt. Bovendien werden ze allemaal unaniem of in elk geval met overgrote meerderheid aangenomen. Dit zijn ze:- Er komt binnen het kader van ‘Weesp kleurt groen’ een pilot uitgevoerd met veertig geveltuinen.- Op 1 januari volgend jaar wordt een Meldpunt Armoede ingesteld. Voor Weespers die zich hier melden, moet Wesp alles uit de kast halen om hen door de winter heen te helpen.- Er komt ene onderzoek naar uitgaansmogelijkheden voor de jeugd. Aanleiding is dat de raad vindt dat de jeugd er in Weesp wel heel erg bekaaid vanaf komt met voorzieningen.- Initiatieven tot het stimuleren van burgerparticipatie in de aanloop naar de verkiezingen van de gemeenteraad en de bestuurscommissie worden ondersteund.- Aan de activiteiten die in het kader van het afsluiten van de gemeente Weesp worden gehouden wordt een duurzame herinnering opgenomen in de vorm van een documentaire over Weesp en Weespers.-Weesp wil de drie schepen die elke winter in de Kom van Weesp liggen koesteren. Deze schepen liggen er el jaren gratis, maar wel met dien verstande dat ze feestverlichting moeten voeren. Dat is binnen de begroting nergens vastgelegd, maar het college is per motie verzocht om ervoor te zorgen dat de schepen ook in de toekomst blijven komen tegen deze voorwaarden.- Het college is per motie verzocht om een analyse te maken van de te verwachte groei van de gemeente Weesp en in het bijzonder Weespersluis de komende vier tot tien jaar. Als afgeleide hiervan moet er ook een analyse komen van de gevolgen van de bevolkingsgroei voor Weesp op diverse terreinen. Tot slot moet hier een plan van aanpak aan worden gekoppeld om knelpunten te voorkomen…

Bron: De Scheveninger

error: