De beste opties voor de warmtetransitie per wijk in kaart gebracht

Vanwege de afspraken die gemaakt zijn in het klimaatakkoord uit 2015 moet gemeente Weesp uiterlijk in 2021 een Transitievisie Warmte vaststellen. Een conceptversie ligt de komende twee weken bij de gemeente ter inzage waarbij zienswijzen kunnen worden ingediend.In het klimaatakkoord is afgesproken dat Nederland in uiterlijk 2050 van het aardgas af gaat om klimaatverandering tegen te gaan. Om dit in Weesp te kunnen bereiken wordt de Transitievisie Warmte opgesteld, waarin wordt beschreven hoe de overstap aangepakt kan worden en welke alternatieven er mogelijk zijn voor onder andere koken en het verwarmen van huizen. Vanaf 1 september tot en met 14 september ligt de Transitievisie ter inzage op het stadskantoor en kunnen inwoners reageren in een zienswijze. Dat kan digitaal via een vragenlijst, schriftelijk (via de post of mail), of mondeling. De reacties worden besproken tijdens een presentatie aan de gemeenteraad op 14 september. Ook zullen de zienswijzen worden verwerkt in een zogenaamde nota van beantwoording. Kosten en batenIn de visie staat een eerste inzicht wat de mogelijkheden voor de warmtetransitie zijn en wat de kosten en baten per optie zijn. Aan de hand daarvan is bepaalt welke warmteoptie per buurt de beste oplossing zou kunnen bieden. De voorlopige keuzes zijn zichtbaar gemaakt in een zogenaamde ‘warmtetransitiekaart’. Dat een bepaalde oplossing de voorkeur heeft in een wijk betekent echter niet dat die optie voor elk gebouw zal gelden; het kan namelijk zijn dat voor bepaalde gebouwen een andere oplossing beter zou aansluiten.De inzet op isolatie en andere vormen van energiebesparing vormen de basis van de transitie. “Warmte die je niet gebruikt hoef je ook niet duurzaam op te wekken en bovendien leidt besparen tot een lagere energierekening,” schrijft de gemeente. Energiebesparing zal voornamelijk plaatsvinden tijdens ‘natuurlijke momenten’ zoals renovaties, verbouwingen of verhuizingen, om de kosten zo laag mogelijk te houden.WarmtetransitiekaartVanwege een grote dichtheid aan woning, veel gestapelde bouw en een groot aantal corporatiewoningen van Ymere ziet de gemeente enkele buurten als meest kansrijke voor de ontwikkeling van een warmtenet binnen de komende tien jaar. Het gaat hierbij om Hogewey Noord, Hogewey Midden, Hogewey Zuid, Dichtersbuurt en Schildersbuurt. In Weespersluis en Leeuwenveld zal de gemeente gaan inzetten op een gestage overstap naar volledig elektrisch. Omdat de woningen in deze wijken vrij recent zijn gebouwd, is het mogelijk om de gebouwen op de relatief korte termijn aardgasvrij te maken; volgens de warmtetransitiekaart zou dit mogelijk moeten zijn tussen 2021 en 2040. “In deze woningen zijn nog wel een aantal maatregelen nodig om de overstap te kunnen maken,” aldus de gemeente. Ook hier zal getracht worden naar een overstap op een natuurlijk moment.Waar de overstap in de nieuwbouwwijken relatief makkelijk zal gaan, is voor de oude buurten het tegenovergestelde het geval. De transitie zal daar moeilijker gaan en ook duurder kunnen uitvallen. “In deze buurten zijn gebouwen moeilijk te isoleren en de ruimte in de ondergrond is beperkt,” staat in de visie te lezen. Daarom ligt in het Centrum en Herensingelkwartier de focus om de komende twintig jaar in te zetten op energiebesparing met isolatie en hybride oplossingen, en eventuele gasvrije opties als dat individueel een mogelijkheid is. Naar verwachting zal de overgebleven gasvraag op termijn met duurzaam gas worden aangevuld. MaatwerkIn enkele wijken is het nog niet helemaal duidelijke wat de beste optie zou zijn. “Bijvoorbeeld omdat de kosten voor verschillende warmteopties heel dichtbij elkaar liggen of omdat de analyse voor deze Transitievisie Warmte geen eenduidige uitkomst biedt.” Dat is het geval in de wijken Zuid I, Zuid II, Aetsveld Noord, Aetsveld Zuid en De Klomp. Over vijf jaar zal de visie opnieuw bekeken en aangevuld worden, en tijdens die vijfjaarlijkse herijking zal ook gekeken of er dan wel een passende oplossing zou zijn voor deze buurten. Dat betekent echter niet dat er in de wijken nu niet al iets gedaan kan worden, benadrukt het rapport: “We stimuleren eigenaren om hun gebouwen ‘transitiegereed’ te maken, door isolatie, elektrisch koken en andere maatregelen.”Voor het ‘buitengebied’, de gebieden binnen de gemeentegrenzen die niet tot bovenstaande wijken behoren, geldt een vergelijkbare aanpak als in Aetsveld. Omdat er een grote diversiteit aan gebouwen en omgeving is in dit gebied, wordt er per gebouw bekeken wat de beste opties zijn. Ook op de bedrijventerreinen van Weesp wil de gemeente inzetten op maatwerk. “De warmtevraag van bedrijven verschilt sterk, al naar gelang de functie van het bedrijf. Sommige bedrijven hebben helemaal geen warmtevraag, zoals opslagloodsen, anderen hebben een grote koudevraag, zoals kantoren en weer anderen hebben hoge temperatuur nodig voor bedrijfsprocessen.” Daar is een specifieke bedrijventerreinenaanpak voor.De Transitievisie Warmte is tot stand gekomen samen met bewoners, bedrijven, en andere betrokken partijen. Uit een enquête onder 236 Weespers kwam naar voren dat zij betaalbaarheid en keuzevrijheid belangrijke factoren vinden in de transitie. Daarnaast werden inwoners ook om hun input gevraagd in een inwonerspanel en een inwonersbijeenkomst.De belangrijkste lokale betrokkenen zijn samengebracht in een projectgroep, die bestaat uit Liander, Ymere, Waternet, bewonersvereniging Duurzaam Weesp, IWV, Versa Welzijn en huurdersvereniging De Vechtstroom. De verwachting is dat de gemeenteraad in december 2021 een definitieve versie van de Transitievisie Warmte vastlegt. Omdat de energietransitie een lang traject is, zullen de werkzaamheden in de meeste buurten niet op de korte termijn plaatsvinden. Wel wordt er alvast gekeken naar welke stappen er genomen kunnen worden om de overstap voor te bereiden. Specifieke tijdvakken en definitieve plannen per wijk zullen volgen in een volgende fase van het traject, de Buurtuitvoeringsplannen…

Bron: De Scheveninger

error: