Positief over plannen herinrichting schootsvelden en parkeerplaatsen Muiden

Er klonken veel positieve geluiden afgelopen woensdag tijdens de raadsvergadering over de uitwerking van de projecten ‘Herinrichten P1 en herstel Muiderbos’ en ‘Inrichtingsplan schootsvelden Zuidoost’, die onderdeel zijn van het gebiedsprogramma ‘Verder met vesting Muiden’.Gemeente Gooise Meren is bezig met het herstel van de vesting en het omringende landschap zoals het vroeger was, zodat de kern aantrekkelijker wordt voor bewoners en bezoekers. Aan de gemeenteraad wordt akkoord gevraagd voor de uitvoeringskredieten van beide projecten, waarmee weer een stap vooruit wordt gezet. Beide raadsvoorstellen zijn alleen meningsvormend besproken. De agendacommissie besluit eind volgende week wanneer de voorstellen ter besluitvorming aan de raad worden aangeboden.DoorpakkenMastenbroek (CDA): ‘We hopen dat hier snel uitvoering aan gegeven kan worden’Tijdens de meningsvormende behandeling klonk voornamelijk positiviteit over de voorliggende plannen. “Als ChristenUnie spreken wij waardering uit over alle energie en de concrete plannen die er liggen om P1 en het Muiderbos te herstellen”, zei raadslid Roel Kamphuis (CU) afgelopen woensdag tijdens de raadsvergadering.” Daar sloot Arie Mastenbroek (CDA) zich vol lof bij aan: “Wij kunnen beide voorstellen steunen. We zijn heel blij met het resultaat hiervan en we hopen dat hier snel uitvoering aan gegeven kan worden.” Ook Rolien Bekkema (PvdA) had complimenten voor de plannen en de partij kijkt ernaar uit dat er doorgepakt kan worden in Muiden. Wethouder Eijbersen was blij de vriendelijke woorden van de raadsleden te horen. “Er is inderdaad ongelofelijk veel werk verzet waarbij, zo zien we terug in het participatierapport, er een breed draagvlak is gecreëerd in Muiden.” Twee delenHet eerste project richt zich op het zuidwestelijke deel van Muiden met als doel een representatief entree van Muiden te ontwikkelen, goede bereikbare parkeervoorzieningen te maken aan de rand van de stad en de historische landschapsstructuur van de Schootsvelden Zuidwest en het Muiderbos te herstellen. De totale projectkosten van dit deel bedraagt 655.000 euro, waarvoor in februari een voorbereidingskrediet van 60.000 euro beschikbaar is gesteld voor de planvoorbereiding. Het uitvoeringskrediet van 595.000 euro blijft over voor akkoord van de gemeenteraad.Het tweede project is de inrichting van Schootsvelden Zuidoost. Dat project vindt plaats aan de andere kant van de Spieringbrug. Met een totaalbudget van 5.500.000 euro – waarvan een uitvoeringskrediet van 5.210.000 euro op voorwaarde van een subsidiebijdrage van 4.240.000 euro, afkomstig voor een groot deel uit het subsidieprogramma Groene Uitweg en Groene Schakel van provincie Noord Holland – wordt de Mariahoeveweg tussen de Zuidpolderweg en de Spieringbrug verplaatst en parallel langs snelweg A1 gelegd, parkeerplaats P2 verlaagd en vergroot en de landschapsstructuur hersteld. Het hoofddoel is om ook hier een duidelijke entree van Muiden te maken met goed bereikbare parkeervoorziening dat voldoende capaciteit buiten de vesting biedt en het terugbrengen van de karakteristieke schootsvelden. P1 kleiner, P2 groterParkeerplaats P1 wordt heringericht, er komt een nieuwe brandweerkazerne en het Muiderbos wordt hersteld naar de omvang die het bos vroeger had. Het deel van de oude Maxisweg zal gesloopt worden, als laatste onderdeel van de verplaatsing en verbreding van de A1/A6 en was destijds uitgesteld op verzoek van gemeente Gooise Meren voor de aanleg van sportterrein Bredius totdat de nieuwe entree gereed was. Het huidige parkeerterrein P1 telt 146 plaatsen en een plaats voor touringcars. Bij de herinrichting wordt dit aantal teruggebracht tot 120 parkeerplaatsen, exclusief zes parkeerplaatsen voor de brandweer. Ook komen er drie laadpalen; goed voor zes oplaadplaatsen van elektrische auto’s, waarvan één plek wordt gereserveerd voor een deelauto. De 26 parkeerplekken die verdwijnen worden gecompenseerd op P2. Parkeerplaats P2, aan de andere kant van de Spieringbrug nabij fort H, zal worden verlaagd tot ongeveer 0.63 N.A.P. Dat parkeerterrein wordt met 36 plekken vergroot naar 190 parkeerplaatsen en twee plekken voor touringcars, met een vrije draaicirkel. Tevens zullen er vier laadpalen voor elektrische auto’s komen, goed voor acht oplaadplaatsen waarvan één is gereserveerd voor een deelauto. Er komt naastliggend overloopparkeerterrein naast P2, dat nog eens 210 parkeerplaatsen mogelijk maakt. Hierdoor kunnen grote pieken tijdens bijvoorbeeld evenementen opgevangen worden. In totaal tellen P1 en P2 na de herinrichting 520 gratis parkeerplekken.Met de verschuiving van het aantal plekken, dat zich voornamelijk concentreert op P2, verwacht verkeersbureau Goudappel, dat onderzoek heeft gedaan naar de mobiliteit, geen grote problemen. Er zal betere bewegwijzering komen die bezoekers voornamelijk richting P2 loodst. Nieuwe verkeersborden zullen in de toekomst vanaf de afrit van snelweg A1 eerst ‘Muiden Krijgsman’ aangeven, vervolgens het huidige bord ‘Muiden’ – dat richting P1 wijst – vervangen naar ‘Muiden-Oost’ en de richting over de Spieringbrug en P2 bestempelen tot ‘P Muiden’. Tevens zal er een paar jaar na de herinrichting gemonitord worden of deze verwachtingen uitkomen, waarna aanvullende maatregelen overwogen kunnen worden. Zo is er nog mogelijkheid om ook bij P1 een overloopparkeerterrein te realiseren. In het huidige plan is ruimte gereserveerd waar dit in de toekomst kan worden aangelegd. De investering daarvoor bedraagt 32.000 euro. Ijsclub en bomenIn combinatie met het overloopparkeerterrein op P2 is er ruimte gevonden voor een landijsbaan voor MuiderIJsclub ‘Eendracht’. Met de ontwikkeling van nieuwbouwwijk de Krijgsman en het verdwijnen van de voetbalvelden, was er sinds 2016 geen alternatieve locatie voor de ijsclub. Het overloopparkeerterrein zal worden aangelegd met een verstevigde ondergrond en een verhoogde rand waarmee water op het veld kan worden vastgehouden. Daarbij komt er op die locatie tijdelijke stroom en verlichting, waarmee een Koek&Zopie of andere tijdelijke voorziening mogelijk is.Foto: Gemeente Gooise MerenEijbersen: ‘Zorgvuldig naar de bomenkap gekeken’De veelbesproken kwestie over de bomenrij langs parkeerplaats P2 heeft inmiddels een conclusie: slechts ongezonde bomen en bomen op het talud zullen worden gekapt. Zoveel mogelijk gezonde bomen op de vlakke delen worden behouden. Hierdoor ontstaan doorkijkjes richting de nieuw opgeknapte oostelijke vestingwallen. Raadslid Vonk (GL) sprak tijdens de raadsvergadering van 15 september haar vertrouwen uit dat dit op een zorgvuldige manier zal plaatsvinden, waardoor zoveel mogelijk bomen gespaard blijven. Wel vroeg zij wethouder Eijbersen of de gemeenteraad mee kan worden genomen in het proces wanneer er plannen zijn om de bomen te kappen, zodat dit inzichtelijk wordt. De wethouder zei toe de raad te informeren zodra het zover is. “We hebben heel zorgvuldig naar de bomenkap gekeken”, aldus Eijbersen. “Ik denk dat het goed gaat komen.”MuiderbosHet parkeerterrein P1 wordt kleiner in oppervlak en verlaagd, zodat het binnen de historische structuur past. Het Muiderbos naast P1 wordt tijdens de herinrichting in historische grote hersteld en worden uitgebreid aan de kant van P1. Er worden bomen van enige omvang toegevoegd, dat wordt bekostigd door Rijkswaterstaat vanuit de bomencompensatie uit het project A1/A6 waarvoor 40.000 euro beschikbaar is. Het sortiment van beplanting zal aansluiten op het bestaande Muiderbos. De oude Maxisweg langs het Muiderbos wordt in het najaar 2021 tot in begin 2022 gesloopt. Leidingen en kabels worden verlegd en er wordt een tijdelijke inrit voor P1 gemaakt, zodat de bouw van de brandweerkazerne – op de plek van de huidige inrit – mogelijk wordt. Langs het Muiderbos – en P1 – wordt een half verhard wandelpad aangelegd, tussen de Weesperweg en de groenzone ten zuiden van Bredius. Een zijpad na P1 leidt naar een door de provincie te realiseren uitkijkpunt over het aangrenzende natuurgebied. In het inrichtingsplan is rekening gehouden met een plaats van een zendmast. Deze staat ingetekend in het nieuw aan te leggen stuk Muiderbos, aan de rand van het wandelpad op de plek van de oude Maxisweg. De zendmast moet op 1 juni 2022 in bedrijf zijn. De totale kosten van het project P1 en uitbreiding Muiderbos bedraagt 655.000 euro, waarvan 60.000 euro als voorbereidingskrediet al is verstrekt. De kapitaallasten van dit totale bedrag zijn al verwerkt in de huidige programmabegroting.VerdedigingswerkenBij het verleggen van de oude Rijksweg A1 zijn twee betonnen verdedigingswerken in het landschap zichtbaar komen te liggen: Groepsschuilplaats Type P – M2 en G Kazemat. In het inrichtingsplan zijn deze prominent opgenomen en zullen deze als midden van de nieuwe rotonde dienen, tussen de Spieringbrug en de nieuwe Mariahoeveweg. Een (licht)kunstenaar onderzoekt of de historische gebouwen op een aantrekkelijke manier verlicht kunnen worden. De rotonde met in het midden de twee verdedigingswerken. Foto: Gemeente Gooise MerenTevens worden de verdedigingswerken opgenomen in de nieuwe Belevingsapp, die speciaal voor het herstel van vesting Muiden is ontwikkeld door lokaal ontwerpbureau Studio Harm Hasenaar. Het startpunt van de app bevindt zich straks bij P2, met aandacht voor geschiedenis, natuur en het functioneren van de schootsvelden.KeetpoortsluisDe verbinding tussen de nieuwe rotonde en de Keetpoortsluis, het sluisje nabij Fort H, wordt weer in ere hersteld zoals vroeger. Op basis van oude foto’s en ansichtkaarten is bekend hoe de oorspronkelijke laan eruitzag. Deze wordt weer op die manier aangelegd, met grote bomen langs de laan. De laanbeplanting tussen de nieuwe rotonde en de Keetpoortsluis zal bestaan uit iepen, die snel groeien en samen een coulissen vormen in het landschap. Daarmee wordt ook het zicht op hoogspanningsmasten verzacht.De naam van de nieuwe laan is nog niet bekend. Uit alle suggesties zijn ‘De Lange Weesperweg’, ‘De Langeweg’ of de ‘Keetpoortlaan’ over. Een namencommissie brengt op basis van deze ideeën haar advies uit aan het college. Een ansichtkaart van de vroegere situatie rondom de Keetpoortsluis. Foto: Gemeente Gooise MerenIn de kokerNaast het herstel van de Schootsvelden en vergroting van P2, spelen er meer zaken in het buitengebied van Muiden. Zo zijn er initiatieven voor een binnenhaven, nieuwe huisvesting voor de Zeeverkenners – die nu nog in de Westbatterij zitten, waar ze moeten vertrekken – en de ontwikkeling van een voedselbos naast het huidige bos. Voor deze initiatieven is ruimte gereserveerd, zodat het buitengebied zich in de toekomst verder kan ontwikkelen. Voor het voedselbos, dat een initiatief van de Stadsraad en buurtbewoners is, is 12900 m2 gereserveerd. Het moet een (semi-) openbaar karakter krijgen en bijdragen aan de versterking van groenstructuur en biodiversiteit. De komende periode wordt het burgerinitiatief verder uitgewerkt en op haalbaarheid getoetst. Mocht dit geen doorgang vinden, wordt het perceel met bomen ingeplant. Ook wordt er ruimte gereserveerd voor een vrij liggend fietspad langs de Mariahoeveweg. De aanleg hiervan past op dit moment niet in de scope, maar er wordt rekening mee gehouden dit op een later moment aan te leggen. Op dat moment dient ook aanvullende verlichting worden voorzien. Dit vraagt om een apart besluit. PlanningDe herinrichting van parkeerplaatsen P1 en P2 zullen niet tegelijk plaatsvinden, maar na elkaar. Dit om de parkeercapaciteit te behouden. In het najaar van 2021 tot begin 2022 wordt de oude Maxisweg gesloopt en plaats gemaakt voor de nieuwe brandweerkazerne. Na het toeristenseizoen van 2022 wordt gestart met de herinrichting van P1 en het aanleggen van het Muiderbos. Dit zal uiterlijk het jaar daarop gereed zijn bij aanvang van het toeristenseizoen. Een tijdelijke parkeerplaats P2 geeft tot die tijd voldoende parkeercapaciteit. Het zand dat afgegraven wordt van P2 zal worden hergebruikt als voorbelasting voor de herinrichting. Dat is alleen nodig voor delen buiten het voormalige tracé van de vroegere A1, voornamelijk op de plek van de nieuwe Mariahoeveweg; voor de aanleg van het nieuwe parkeerterrein P2 is dit niet nodig. Na een zittingstijd van naar verwachting één jaar kan verharding worden aangebracht en kabels en leidingen worden gelegd, waarna de Mariahoeveweg en P2 worden aangepakt…

Bron: De Scheveninger

error: