Van gemeenteraad naar bestuurscommissie: who’s in & who’s out?

Nog vijf maanden en dan is Weesp onderdeel van Amsterdam. In deze nieuwe rubriek I am Weesp brengen we de gevolgen in kaart. We trappen af met de Bestuurscommissie. Op wie kunnen we straks stemmen en wat kunnen deze Weespers met onze stem doen?In I am Weesp gaat de redactie de komende maanden van alles uitpluizen. Worden de huizen in Weesp meer waard? Komt burgemeester Halsema op de koffie bij diamanten bruidsparen? Moeten we straks voor een nieuw paspoort naar de Stopera? En als er een grote brand uitbreekt, rukt kazerne Anton dan uit? Omdat I am Weesp ook de lijfspreuk had kunnen zijn van onze lokale volksvertegenwoordigers bijten zij in deze rubriek de spits af. Van een zelfstandige gemeenteraad naar een bestuurscommissie als schakel tussen de burgers van Weesp en het stadsbestuur van Amsterdam: wie van de oudgedienden is daarvoor in en wie geeft zijn portie aan Fikkie? In een notendop:- Weesp wordt op 24 maart 2022 toegevoegd aan Amsterdam- Daarmee wordt Weesp als zelfstandige gemeente opgeheven- Weesp en Driemond worden samen Stadsgebied Weesp- Dit stadsgebied krijgt een gekozen volksvertegenwoordiging in de vorm van een bestuurscommissie- Die bestuurscommissie wordt tegelijkertijd met de landelijke gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 gekozen- De bestuurscommissie kiest uit haar midden een dagelijks bestuur- Dit dagelijks bestuur kan eigen afwegingen en keuzes maken, maar wel binnen de stedelijke (beleids)kaders van Amsterdam- De bestuurscommissie krijgt een eigen budgetUsual suspectsEr zijn nog geen openbare kandidaten- cq. kieslijsten. Dat hoeft ook niet, want die kunnen nog tot 31 januari 2022 bij de Kiesraad worden ingediend. De gemeente is zelf ook nog volop bezig om mensen enthousiast te maken voor deze nieuwe vorm van bestuur. Welke nieuwe namen er straks opduiken is daarom nog niet te zeggen, maar het ligt voor de hand dat een deel van de huidige volksvertegenwoordiging het volk wil blijven vertegenwoordigen. De usual suspects noemde Christian Zierleyn van D66 dat al eerder.De mate van invloed, de hoogte van het budget; dat is allemaal nog onbekendAls we de raadsfracties naar hun toekomstplannen vragen, wordt duidelijk dat de huidige politiek vooral verheugd en trots is dat Weesp het behoud van een gekozen volksvertegenwoordiging heeft weten af te dingen, maar dat er ook nog veel vragen zijn over de precieze invulling. Want hoe groot de invloed van deze bestuurscommissie zal zijn en hoe hoog het budget wordt en waaraan dat mag worden besteed, zijn zaken die nog worden uitgewerkt. Voor Amsterdam is deze situatie ook nieuw. Een stadsgebied is namelijk niet hetzelfde als een stadsdeel en bij de eerdere toevoeging van Driemond werd er een dorpsraad ingevoerd en dat is ook weer iets anders. Doordat er nog veel onduidelijk is, vinden veel usual suspects het voortzetten van hun politieke werk niet zo usual als je misschien zou verwachten. Een overzicht op volgorde van de huidige zetelverdeling:WSP (4 zetels)Raadslid Tineke Booij laat namen de WSP weten dat de stadspartij nog niet zover is om uitspraken over kandidaatstellingen te doen: “Wij zijn er nog niet mee bezig. Donderdag 30 september is er een informatiebijeenkomst over de bestuurscommissie waar eenieder zich voor kan aanmelden. Ik heb mij – vanuit de WSP – hiervoor aangemeld.”CDA (3 zetels)Fractievoorzitter Katinka Hilders: “Hoewel Amsterdam voor het CDA Weesp niet de gedroomde fusiekandidaat was en het hele proces in onze ogen te overhaast is doorlopen, gaan we vol enthousiasme naar de volgende fase in het bestaan van de stad Weesp. Het partijbestuur van CDA Weesp is in gesprek met het partijbestuur van CDA Amsterdam om de Weesper belangen zo goed mogelijk in het verkiezingsprogramma van CDA Amsterdam te krijgen. Wij zijn met geïnteresseerde Weespers in gesprek over een nieuwe CDA-fractie voor de bestuurscommissie. Cees Sluijk en ikzelf gaan in ieder geval door naar die nieuwe fractie. De verkiezingslijst en het verkiezingsprogramma staan nog niet vast; woensdag 29 september is er een ledenvergadering waarin de lijst wordt vast gesteld. Daarna wordt ook de lijsttrekker bekendgemaakt. Wat voor CDA Weesp tot de fusie nog het meest belangrijke onderwerp is, is de vaststelling van de omgevingsvisie. In die visie – die door Amsterdam integraal wordt overgenomen – kunnen we als zelfstandige gemeente nog invloed uitoefenen over de toekomst van Weesp, en dan met name de 14 kernwaarden verankeren in het beleid.”VVD (3 zetels)Raadslid Hawre Rahimi namens de fractie van de VVD: “Wij zijn erg blij dat we in samenwerking met onze evenknie (VVD Amsterdam) en andere partijen ervoor hebben kunnen zorgen dat de bestuurscommissie niet 9 maar 11 leden krijgt. We hebben binnen de VVD geïnventariseerd wie van de huidige fractie straks de verantwoordelijkheid voor Weesp en Driemond wil nemen en we hebben gezocht naar nieuwe aanwas. Wij hebben verschillende kandidaten, maar de selectieprocedure loopt nog. Vervolgens zal de lijst in stemming worden gebracht bij de leden en daarna kunnen we de namen bekendmaken. Wij zijn al een tijd bezig met een goed Weesper/Driemonds verkiezingsprogramma. Wat vooropstaat is dat Weesp Weesp moet blijven met haar eigen karakter en dat geldt ook voor Driemond. Naar onze mening sluit de cultuur van Driemond goed aan op Weesp. De nieuwe bestuurscommissie moet alles in werking stellen om de 14 kernwaarden van Weesp te waarborgen en de identiteit van Driemond te beschermen. Daarom is het van belang dat wij er als gemeenteraad voor zorgen dat de bestuurscommissie straks een goede kapstok heeft. Bedenk wel: vanuit Weesp/Driemond hebben wij straks de mogelijkheid om zaken op de agenda van de raad van Amsterdam te zetten. Dat is een mooi voorrecht. Daarom is het erg belangrijk dat we goede mensen in de nieuwe bestuurscommissie krijgen. Wat ik het allerbelangrijkst vind, is dat de kloof tussen burger en politiek niet wordt vergroot. Als ik op straat loop, word ik vaak aangesproken over wat er speelt of niet goed gaat. Dat vind ik ook goed: je hoort iets en kunt snel schakelen. Het zou mooi zijn als de bestuurscommissieleden straks ook zo bereikbaar zijn voor de burgers.” GroenLinks (2 zetels)Bestuursvoorzitter Arthur de Bussy: “Wij zijn de afgelopen periode in de eerste plaats beziggeweest met de fusie met Amsterdam en onze positie daarin. Dit heeft ertoe geleid dat GroenLinks Weesp, in tegenstelling tot sommige andere politieke partijen, een onafhankelijke afdeling blijft met een onafhankelijk bestuur. We gaan wel nauw samenwerken met GroenLinks Amsterdam. Als onafhankelijke afdeling kan GroenLinks optimaal opkomen voor de belangen van Weesp. Tenslotte zal Driemond ook deel gaan uitmaken van GroenLinks Weesp. We werken hard aan een kandidatenlijst. GroenLinks hecht veel waarde aan de inbreng van haar leden. Dit betekent dat de lijst – uiterlijk in december – wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering. Er moet nog veel meer duidelijk worden over de taken en bevoegdheden van de bestuurscommissie. Waarover gaat zij wel en waarover niet. Vervolgens schort het nog aan communicatie richting de bevolking. GroenLinks start eind volgende maand met een eerste publieke bijeenkomst voor leden en sympathisanten waar behalve het verkiezingsprogramma ook nadrukkelijk de bestuurscommissie centraal staat. Vooralsnog vinden wij het belangrijk dat het verbeterde groenbeleid stevig verankerd wordt, dat er meer sociale woningbouw gegarandeerd wordt en dat Weesp voor de fusie een stevige visie op duurzaamheid heeft ontwikkeld.” D66 (2 zetels)Fractievoorzitter Saskia ter Kuile: “D66 Weesp is nu in de gemeenteraad met de andere partijen bezig om de komende bestuurscommissie van het stadsgebied Weesp-Driemond per maart 2022 voor te bereiden. We zullen in de komende maanden druk zijn met de inrichting van en informatie over de bestuurscommissie aan de inwoners van Weesp. D66 is altijd vroeg met het benoemen van een lijsttrekker, omdat we daar een landelijk systeem en termijnen voor hebben. Ron Anches is benoemd als lijsttrekker van D66 voor het stadsgebied Weesp-Driemond. We zijn met de afdeling D66 Amsterdam bezig met het verkiezingsprogramma. Daar zal de bestuurscommissie Weesp-Driemond een plek in hebben, net als de stadsdeelraden. Voor D66 zijn bestuurlijke vernieuwing, nabijheid van bestuur, transparantie en rechtsstaat, klimaat, wonen en leefbaarheid ook vanuit onze kernwaarden belangrijke thema’s. Voor Weesp-Driemond betekent dit een open relatie tussen bestuurscommissie en inwoners, een rechtvaardige woningmarkt met aandacht voor middenhuur en -koop en alle mogelijke ondersteuning voor de energietransitie. We willen zuinig zijn op ons groen en het Weesper groen opnemen in de ecologische hoofdstructuur van Amsterdam. We zijn trots op ons erfgoed en werken toe naar een openbare bestemming van het stadhuis van Weesp met een uitbreiding van het museum en andere culturele functies. Alle Weesper kinderen en jongeren moeten een plek in Weesp kunnen krijgen voor onderwijs, kunnen sporten en veilig naar school kunnen fietsen. Weesp kent vele verenigingen. Die verdienen ondersteuning bij hun belangrijke maatschappelijke functies. Behalve goed georganiseerde en toegankelijke zorg is er meer aandacht voor preventie nodig omdat voorkomen in dit geval echt beter is dan genezen. Uitbreiding van rookvrije zones, actief werken aan een rookvrije generatie, ondersteuning bij overgewicht, eenzaamheid en andere ziekmakers moeten een plek hebben in het gemeentelijke beleid. D66 Weesp-Driemond werkt nauw samen binnen de afdeling D66 Amsterdam, met de centrale raad en met betrokken deelraden om Weesp-Driemond een mooi stadsgebied te laten zijn voor alle inwoners.” PvdA (2 zetels)Fractievoorzitter Bert Keesman: “De bestuurscommissie zou aanvankelijk uit negen vertegenwoordigers bestaan, maar na lobbywerk van de Weesper raadsleden bij hun zusterpartijen in Amsterdam werden dat er elf. Die elf kiezen uit hun midden drie dagelijks bestuurders. Dat geeft Weesp/Driemond een bijzondere positie, want de dagelijks bestuurders in de zeven stadsdelen van Amsterdam worden benoemd door het college van Amsterdam. De afdeling PvdA Weesp is in de aanloop naar de fusie inmiddels omgedoopt tot onderafdeling Weesp/Driemond van de PvdA Amsterdam. Er is een kandidaatstellingscommissie ingesteld en die heeft de eerste gesprekken met kandidaten achter de rug. We zijn blij te melden dat een nieuwe generatie Weesper PvdA’ers staat te popelen om de bestuurscommissie tot een succes te maken. De kandidatenlijst wordt in oktober door de algemene ledenvergadering vastgesteld. Ikzelf heb me kandidaat gesteld voor de Amsterdamse gemeenteraad. Mocht ik daar inkomen dan heeft Weesp/Driemond er een ambassadeur bij in de Amsterdamse raad! Verder zitten we nu nog in een lastig parket. De precieze taken en bevoegdheden van de bestuurscommissie zijn nog niet helder. Amsterdam moet dat bepalen. Donderdag 30 september is er een informatieavond over de verkiezingen van de bestuurscommissie. We hopen dat er dan helderheid komt. De PvdA zal een beknopt verkiezingsprogramma maken, vooral over de thema’s die Weesp en Driemond aangaan. Vooraf willen we nog een goede omgevingsvisie vaststellen. Samen met de 14 kernwaarden van Weesp kunnen we daarmee met een gerust hart de fusie in.”WEN (1 zetel)Maarten Miner was wethouder voor GroenLinks maar stapte begin dit jaar op uit onvrede over het standpunt van de fractie van GroenLinks over de windmolens in de Bloemendalerpolder. Hij werd opgevolgd door Carin Ogier en nam vervolgens als eenmansfractie WEN (Weesp Energie Neutraal) haar raadszetel in. Eerder liet hij al aan het WeesperNieuws weten dat hij niet van plan was om zich verkiesbaar te stellen voor de bestuurscommissie. We hebben hem gevraagd of zijn standpunt hierin is gewijzigd, maar nee: “Mijn politieke werk draait om duurzaamheid en dat is iets waar de nieuwe bestuurscommissie niet over gaat.” Dus op wie kunnen we stemmen? Terugkomend op de vraag in de kop boven dit artikel kunnen we op basis van de verstrekte informatie de volgende tussenstand noteren: Who’s in? Katinka Hilders (CDA), Cees Sluijk (CDA) en Ron Anches (lijsttrekker D66).Who’s out? Bert Keesman (PvdA, stelt zich kandidaat voor de gemeenteraad van Amsterdam) en Maarten Miner (WEN, ziet in zijn huidige rol geen nut in voortzetting). De komende maanden zal er minstens een keer per week een nieuwe aflevering van I am Weesp op WeesperNieuws Extra verschijnen. We hebben al een flinke ideeënlijst met zaken die we willen uitzoeken, maar staan ook erg open voor input vanuit onze leden. Dus als er een onderwerp is waarvan u zich afvraagt hoe het daarmee verder gaat na de fusie, mail of bel ons! De redactie is bereikbaar op redactie@weespernieuws.nl / 0294-410333….

Bron: De Scheveninger

error: