Van Houten Industriepark wordt Cacaokwartier

De naam Van Houten Industriepark gaat verdwijnen. De nieuwe naam wordt Cacaokwartier. Het is de bedoeling dat deze gemeenteraad nog besluiten gaat nemen over de invulling.Waar de naam Cacaokwartier vandaan komt en wie deze heeft verzonnen? Wie het weet, mag het zeggen. Maar in elk geval heeft de Commissie Naamgeving Openbare Ruimte er blijkbaar een klap op gegeven, want tijdens een recentelijke vergadering van de commissie SOB dook de naam als uit het niets op. “Allereerst willen wij u meegeven dat de naamgeving van het project is veranderd. De naam van het project is Cacaokwartier geworden en niet langer Van Houten Industriepark”, zo viel te lezen in een raadsinformatiebrief.OnderzoekstrajectHet Cacaokwartier dus. Momenteel wordt gewerkt aan de planvorming hiervan, waarbij er wordt gewerkt volgens de Amsterdamse werkwijze. Die houdt in dat een gebied wordt ontwikkeld volgens een vierstappenplan: verkenning, haalbaarheid, ontwerp en uitvoering. Dit wordt het Plaberum genoemd. Dat is geen Latijns woord, maar staat voor plan- en besluitvormingsproces ruimtelijke maatregelen. De ontwikkeling van het industriepark zit in de tweede fase. Dat wil zeggen dat het onderzoekstraject gaande is. “De ontwikkelaars hebben een visie opgesteld die zij als basis gebruiken voor het opstellen van het stedenbouwkundig plan. Voor een deel is reeds gestart met het stedenbouwkundigplan”, heeft het college laten weten.WoongebiedUitgangspunt is dat het gebied wordt ontwikkeld tot vooral een woongebied met tussen de 400 en 700 woningen. De reden is dat er veel kantoorgebouwen leeg staan en die zullen, onder andere vanwege de afstand naar het station, ook niet meer snel in gebruik worden genomen als kantoor. Kantoren worden derhalve getransformeerd en indien mogelijk opgehoogd. “Om van het gebied een aantrekkelijk nieuw woongebied te maken is het van belang de ruimtelijke kwaliteit sterk te verbeteren. Naast een hoogwaardige inrichting van de terreinen zelf kan dit worden bereikt door op een andere wijze om te gaan met de omgeving van het gebied”, staat onder andere te lezen in het stedenbouwkundig uitgangspunt. Sinds 1850De geschiedenis van het Van Houten Industriepark gaat terug tot het jaar 1850. In dit jaar vestigde Van Houten Cacao zich op het terrein. Met de komst van de Prinses Irenelaan in 1969 ontstond aan de oostzijde een nieuwe ingang naar het fabrieksterrein. Deze weg dient tegenwoordig als ontsluiting voor het kantoorpark en enkele kleine bedrijven.In 1971 werd de cacaofabriek gesloten en werd het terrein overgenomen door Solvay-Duphar. In 2007 is de Verlengde Rijnkade ten westen van het industriepark aangelegd. Dit heeft gezorgd voor een nieuwe ontsluitingsmogelijkheid aan de westzijde van het terrein.BouwveldenKenmerkend voor het Cacaokwartier worden drie zogenoemde ‘bouwvelden’; die komen met elk een eigen binnengebied en waartussen en omheen de openbare ruimte loopt. Over de hoogte van de gebouwen staat er ondere ander dit: “In hoogte moet in ieder geval worden gezorgd dat de gebouwen in de bebouwingswand aan de westzijde voldoende hoogte krijgen om geluid tegen te houden, zodat aan de andere zijde een luw binnengebied ontstaat.”Een schets van het plan met in lichtbruin de woongebouwen. Rechts is de Prinses Irenelaan.Bouwlagen“Aan de westkant gaat het volgens de eerste schetsen om gebouwen met minimaal 3 of 4 bouwlagen en aan de zijde van de Prinses Irenelaan is die minimaal gelijk en mogelijk hoger, waarbij met 4 lagen aansluiting wordt gezocht bij de bebouwing op andere plekken langs de Prinses Irenelaan (en Casparuslaan) waarmee deze route als belangrijke doorgaande weg in Weesp een sterke begeleiding krijgt. Variatie in hoogte aan de Prinses Irenelaan is denkbaar, waarbij de grootste hoogte van 5 of 6 bouwlagen aan de zijde van de entree van het gebied ligt. Aan de zuidzijde sluit de bebouwing met 2 tot 3 lagen aan bij de woningen aan de C.J. Van Houtenlaan en Prinses Irenelaan.” Over die bouwlagen is nog wel wat te doen trouwens. Raadslid Christian Pfeiffer (GroenLinks) vraagt zich bijvoorbeeld af hoe dit zich verhoudt tot het feit dat in de Omgevingsvisie Weesp 2050 staat dat een nieuw woongebouw maximaal vijf bouwlagen mag hebben, inclusief de zogenoemde plint.Plan lag er alVerantwoordelijk wethouder John Vos antwoordde dat dit plan met meer bouwlagen er al lag voordat de raad het besluit nam om het aantal bouwlagen te maximeren. “Daar heeft de raad destijds kennis van genomen en de raad heeft daar geen bedenkingen tegen gehad, dus vooralsnog zijn we met dat uitgangspunt verder gegaan in de richting van de projectontwikkelaars. Hoe zich dat straks gaat voltrekken met betrekking tot de omgevingsvisie kan ik op dit moment niet zeggen. Maar het lijkt, wanneer ons stedenbouwkundig bureau zegt dat zes of zeven lagen stedenbouwkundig verantwoord is, dat dit niet onmogelijk wordt.”24 maartHet is op dit moment ook de vraag of de gemeenteraad van Weesp nog iets concreets heeft te besluiten over de verdere uitwerking of dat de besluitvorming over de fusiedatum van 24 maart aanstaande wordt getild. Vos gaat uit van het eerste. “Wij zetten er alles op om deze raad nog dat bestuurlijke kader, dat financiële kader en de stedenbouwkundige kaders te kunnen laten vaststellen. En als ik me niet vergis, betekent dat dat een behandeling rond 10 maart in de gemeenteraad zou moeten plaatsvinden. Dat is ons streven”, liet hij de gemeenteraad tijdens een vergadering van de commissie SOB weten.AbbottInmiddels begint overigens ook Abbott zich te roeren. Commissielid Marten Snijder (VVD) liet weten dat het chemieconcern een paar brieven aan de VVD heeft geschreven waarin wordt geklaagd dat er helemaal niet met het bedrijf wordt gesproken. Vos kent deze brieven ook, maar maakte er verder niet veel woorden aan vuil. “Ik heb daar ook kennis van genomen. Ik heb ook begrepen dat sommige brieven zijn beantwoord, dus we moeten dat even afwachten….

Bron: De Scheveninger

error: